test pagina

Ervaringen

Niets is leuker dan een positief bericht van trotse ouders! Wij waarderen het enorm als je je persoonlijke ervaringen met ons als kraamfaam ook met anderen deelt!

We hebben een super kraamweek gehad dankzij Sandra. We voelden ons gelijk op ons gemak en ze deed het ook heel leuk met onze oudste dochter ze betrok haar er ook echt bij met luier verschonen aankleden enzovoort. En leuk spelen hoorde daar natuurlijk ook bij. Maar Sandra is ook een luisterend oor en de zorg voor mij en m’n kleine meid en mijn vriend was ook super ze deed het echt heel goed. Gewoon een superleuke lieve vrouw. Ik kijk terug op een super en leerzame kraamweek. Dank je wel Sandra voor de goede zorgen we gaan je echt missen.

Familie Ruzius

Winsum

Tiidens de befalling en kreamwike fan ús earste berntsje hat Gea ús geweldich holpen. Hiel fijn fûnen wy it dat Gea tiidens de swangerskip al by ús thús west wie en dat fielde direkt fertroud en gesellich. Wy hawwe Gea kennen leart as in kundige, entûsjaste, ûndernimmende, leave ‘kraamfaam’ mei in grutte passy foar har wurk. Gea hat in protte kennis, se hat ús op in soad gebieten goed advys jûn. De húshâlding hie Gea ek altyd tip top foar elkoar, se is in hurde wurkster.

Gea, wat hawwe wy it troffen mei dy!! Wy hoopje datsto mei in in soad wille en passy in soad gesinnen fan dyn kwaliteiten genietsje litte kinst en krekt sa bliid meitsje meist as ús. Dankjewol!

Familie Nauta

Makkum