Berger-Deinum

Mei folle wille sjoche we werom op in hiele moaie kreamwike. Gea hat ús op in natuerlike manier hiel folle rie & fertrouwen jûn, foar de soarch fan ús lytse. Gea kreamt mei leafde & oandacht. Se soarget boppe alles foar dat mem & poppe genôch rêst hâlde. En har fruithapkes binnen fansels ‘kers op de taart’ of ‘kers op het fruithapje’. Tige tank foar de super kreamwike!